مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو تاکید کرد اخطار به شرکت های دارویی که تخفیف و جایزه فروش می دهند


به گزارش طب اصیل مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، نسبت به فروش غیر متعارف شرکت های تولیدی دارو اخطار داد و عواقب آنرا خروج از اولویت تخصیص ارز عنوان نمود.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، غلامحسین مهرعلیان، در نامه ای به سندیکای داروهای انسانی آورده است: با عنایت به محدودیت شدید منابع ارزی کشور جهت تأمین دارو و کالاهای اساسی و ضرورت صیانت از منایع موجود، به اطلاع می رساند که سازمان غذا و دارو به صورت منظم نحوه فروش شرکت های دارویی را رصد و پایش می نماید. بدیهی است هر گونه انحراف از فروش متعارف، باعث ایجاد محدودیت های شدید ارزی برای شرکت خواهد شد و از اولویت تخصیص ارز خارج می گردند. انتظار می رود آن سندیکا به صورت منظم بازار دارویی را پایش و هر دو هفته گزارش فروش غیرمتعارف (جایزه جنسی، تخفیف و استمهال) شرکت های تولیدی را جهت اقدام مقتضی به اداره کل دارو ارسال نماید.