عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت مطرح کرد نقش راهبردی تامین مالی در کارکردهای نظام سلامت

طب اصیل: عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: کارکرد تامین مالی سلامت با سه زیر کارکرد اساسی تجمیع منابع، انباشت ریسک و خرید راهبردی در تدارک خدمات در حد توان مالی و دسترسی آنان به خدمات سلامت دارای نقشی راهبردی است.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر علی حسن زاده با اشاره به کارکردهای نظام های سلامت اظهار داشت: این نظام ها با سه کارکرد تولیت، پدیدآوری منابع و تامین مالی منجر به کارکرد چهارم یعنی تدارک خدمات برای مردم می شوند. با اینکه همه کارکردها نقش اساسی در تامین سلامت آحاد جامعه ایفا می کنند، ولی کارکرد تامین مالی سلامت با سه زیر کارکرد اساسی تجمیع منابع، انباشت ریسک و خرید راهبردی در تدارک خدمات در حد توان مالی و دسترسی آنان به خدمات سلامت دارای نقشی راهبردی است.

وی با بیان این که دسترسی تنها به خدمات سلامت برای حفظ کیان خانوارها کافی نیست، اضافه کرد: ضروری می باشد که خانوارها به هنگام دسترسی به خدمات سلامت با هزینه های اسف بار مواجه نشوند و به عبارتی بیش از ۴۰ درصد درآمد خانوار را بعد از کسر هزینه های غذا، پوشاک و سرپناه از دست نداده و در تله فقر گرفتار نشوند.

حسن زاده افزود: زمانی نظام تامین مالی سلامت کارکرد بهینه دارد که به علت پشتیبانی نظام بیمه بتواند بخش عمده هزینه ها را که توسط کارشناسان حدود ۸۰ درصد تعیین شده است؛ از دوش بیمه شدگان بر دارد و این ۸۰ درصد رقمی از هزینه های سلامت خانوار است که آنرا بیمه پرداخت می کند و باقیمانده آن یعنی کمتر از ۲۰ درصد بر دوش خانوار خواهد بود.

عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت با بیان این که نگاه به سلامت و حفاظت مالی مردم در مقابل هزینه های ناشی از بروز بیماری، از قدیم در ذهن ایرانیان وجود داشته، اظهار نمود: درگذشته مادران از مرخصی و حقوق زایمان و هم از حق اولاد برخوردار بودند، زائوها پنج ماه جیره ویژه داشتند و کارگران کارهای سنگین به مناسبت سختی کار جیره پیش کشی دریافت می کردند.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران، وی با اشاره به پیشینه تشکیل بیمه های اجتماعی در ایران، اظهار داشت: در سال ۱۳۰۹ برای نخستین بار در باب بیمه های اجتماعی، مقرراتی به تصویب دولت رسید و صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع مصوب شد و از ابتدای فروردین ۱۳۱۰ توجه به امر درمان کارگران راه آهن سراسری با استفاده از این صندوق به مرحله اجرا درآمد. در سال ۱۳۱۱ مجوز قانونی برای جبران خسارت مالی و جانی سایر کارگران ساختمانی دولت طبق ماده ۲۰ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید. در اوایل سال ۱۳۱۲ کارگران و مستخدمین کارخانجات و بنگاه های صنعتی و معدنی مشمول این مزایا قرار گرفتند.

حسن زاده افزود: قانون بیمه های اجتماعی کارگران در اول دی ماه ۱۳۳۱ به تصویب مجلس رسید و با اجرای آن در سال ۱۳۳۲ سازمان بیمه های اجتماعی کارگران شکل گرفت و به باعث ماده ۳۵ قانون، عهده دار بیمه درمان کارگران و خانواده آنان شد.

عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت در انتها اظهار داشت: نگاه به سازمان بیمه سلامت ایران و گذشته آن نشان داده است که این نظام با قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت در سال ۱۳۵۱ شروع شده و در سال ۱۳۷۳ به باعث قانون بیمه همگانی سازمان بیمه خدمات درمانی شکل گرفته و در نهایت در سال ۱۳۹۱ سازمان بیمه سلامت ایران با همان رویکرد مشارکت سیاهه دستمزدی شکل گرفت. سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح هم روند مشابهی دارد. ازاین رو نظام بیمه ای ایران عموما مبتنی بر مشارکت های سیاهه دستمزدی بوده و اصالتا روندی مشابه بیمه اجتماعی سلامت دارد.