مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو خبر داد تسهیل فرآیندهای واردات مواد اولیه غذایی با سامانه TTAC

به گزارش طب اصیل مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: سامانه TTAC خیلی از فرآیندهای مربوط به صدور و نظارت مجوز واردات مواد اولیه صنایع غذایی را کاهش داده است.

به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا وحید مفید در مورد میزان رعایت قوانین مربوط به فرآوردهای دامی و گیاهی توسط تولیدکنندگان اظهار داشت: قانون نظارت مواد خوردنی و آشامیدنی بخشی از کنترل را به عهده دارد و بخش دیگری از نظارت توسط سازمان هایی مانند سازمان دامپزشکی و جهاد کشاورزی انجام می گردد.

وی با اشاره به اینکه نظارت در دنیا از «مزرعه تا سفره مدنظر» است، تصریح کرد: کنترل یک محصول غذایی از خاک و آبی که کشت و آبیاری می گردد تا نوع کود و سم باید تحت کنترل باشد. برای اجرای این کار به سیاستگذاری واحد نیاز داریم و اگر این امر محقق شود می توانیم ادعا نماییم محصولی را که از هر حیث سالم و کیفی است، تولید کردیم.

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در مورد رفع مشکلات صنعت غذا اظهار داشت: همچون مشکلات این صنعت، موانع بوروکراسی و کاهش زمان فرآیند نظارت است که سازمان غذا و دارو از سال های گذشته برای ساماندهی و سهولت واردات، سامانه TTAC را راه اندازی کرده است.

وی اضافه کرد: با تفویض اختیار به همه استان ها و دانشگاه های علوم پزشکی، حدودا تمام تولیدکننده های دارای مجوز و هر کارخانه ای در هر استان می تواند به اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی رجوع کند و امور خویش را انجام دهد.

به گزارش وبدا، مدیرکل دفتر فرآورده های غذایی، آشامیدنی در انتها اظهارکرد: برای مسائل مربوط به واردات مواد اولیه هم به منظور کاهش بوروکراسی، امور به صورت الکترونیک با سامانه TTAC انجام می گردد همینطور به روزرسانی قوانین و ضوابط حاکم بر صنعت غذا و نزدیک شدن به قوانین کشورهای مترقی تر و پیشرفته تر در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار دارد.