صفوی مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت شد

به گزارش طب اصیل حسین صفوی به جای رضا مسائلی بعنوان مدیرکل امور تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت انتخاب شد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، مهدی پیر صالحی رئیس سازمان غذا و دارو در حکمی سیدحسین صفوی را به سمت مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی منصوب نمود. قبل از این رضا مسائلی عهده دار این سمت در وزارت بهداشت بود.