مجمع عمومی نظام پزشکی اعلام کرد؛ کاندیداهای ریاست سازمان نظام پزشکی تا ۲۰ بهمن فرصت ثبت نام دارند

به گزارش طب اصیل دبیرخانه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی طی اطلاعیه ای زمان کاندیداتوری برای انتخابات ریاست کل سازمان نظام پزشکی را اظهار داشت.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، در این اطلاعیه آمده است: به باعث متمم آئین نامه انتخابات ریاست کل که تحت نامه شماره ۱۰۰/۱۴۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ توسط سرپرست وزارت بهداشت مورد تایید قرار گرفته است و هم مطابق با نتایج جلسه مورخه ۹۷/۱۱/۱۴ هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی، کاندیداها تا تاریخ ۹۷/۱۱/۲۰ می توانند درخواست کتبی خویش را همراه با رزومه مختصر جهت اعلام کاندیداتوری برای انتخابات ریاست کل سازمان به دبیرخانه مجمع عمومی تسلیم و یا ارسال نموده و از وصول آن با دریافت رسید اطلاع حاصل فرمایند. کسانی که تا آن زمان کتباً و رسماً ثبت نام کرده اند می توانند از تاریخ ۹۷/۱۱/۲۰ تا روز انتخابات تبلیغات انتخاباتی در قالب قوانین و مقررات و آئین نامه های سازمان داشته باشند.