لطمه طعم دهنده های سیگار الکترونیکی به مجاری تنفسی

طب اصیل: نتایج یک تحقیق نشان داده است دو ماده شیمیایی که بعنوان اسانس در سیگارهای الکترونیکی کاربرد دارند به مجاری تنفسی لطمه وارد می کنند.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، متخصصان با تاکید بر اینکه دو ماده شیمیایی موجود در سیگارهای الکترونیکی به مجرای تنفسی لطمه می زنند، اظهار داشتند: یافته های بدست آمده بر لزوم مطالعه بیشتر در مورد نتایج استفاده از این جایگزین سیگار بر بدن انسان تاکید دارد.
در این بررسی متخصصان سلول های گرفته شده از مجرای تنفسی انسان را در معرض دو ماده طعم دهنده موجود در سیگارهای الکترونیکی قرار دادند. آنان مشاهده نمودند این دو ماده شیمیایی عامل صدها تغییر ژنتیکی در سلول ها هستند. همچنین، این مواد شیمیایی توانایی سلول ها را در داشتن عملکرد مطلوب تحت تاثیر قرار می دهند.
یکی از متخصصان این مطالعه از دانشکده بهداشت عمومی در بوستون اظهار داشت: این ترکیب های شیمیایی طعم دهنده در گروه مواد شیمیایی قرار دارند که بی خطر هستند و مصرف آنها بوسیله موادغذایی مشکل ساز نیست. با این وجود بی خطر بودن آنها بوسیله استنشاق آزمایش نشده است.
به گزارش ژاپن تودی، همین طور یکی از متخصصان مرکز پزشکی دانشگاه راچستر در ایالت نیویورک که در این تحقیق مشارکت نداشته، گفته است: این طعم دهنده ها تغییراتی را در ژن هایی بوجود می آورند که این ژن ها عامل کلیدی در سلول های اپیتلیال ریه انسان به حساب می آیند.