رئیس سازمان نظام پزشکی خواستار شد؛ شرایط افزایش تعرفه های پزشکی سال ۹۸

طب اصیل: رئیس کل سازمان نظام پزشکی، در نامه ای به دبیر شورای عالی بیمه سلامت خواهان رشد تعرفه های پزشکی سال ۹۸ برمبنای تورم و رشد حقوق و دستمزد شد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، محمدرضا ظفرقندی، در نامه ای به دبیر شورای عالی بیمه سلامت خواهان رشد تعرفه های پزشکی سال ۹۸ برمبنای تورم و رشد حقوق و دستمزد شد. در این نامه عنوان شده است: برمبنای بند ک ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی در خصوص اظهار نظر و مشارکت فعال سازمان به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه ها، به استحضار می رساند این سازمان تعرفه های واقعی بخش خصوصی در دو بخش ویزیت و هتلینگ را برمبنای قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر حسب مبانی محاسباتی مصوب شورای عالی بیمه در سال ۱۳۹۲ و همین طور محاسبات مجدد متعاقب آن در سال ۱۳۹۵، با لحاظ نمودن نرخ تورم سال های بعد برای جز فنی و نرخ رشد حقوق و دستمزد برای جز حرفه ای محاسبه کرده است.