رئیس انجمن علمی مامایی ایران؛ نمایش دهندگان خدمات سرپایی پزشکی در معرض خط فقر قرار دارند

طب اصیل: رئیس انجمن علمی مامایی ایران، اظهار داشت: تعرفه های پزشکی ۹۸ برای رشته های نسخه نویس و نمایش کنندگان خدمات سرپایی، ناچیز بوده و آنها را به زیر خط فقر می برد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، ناهید خداکرمی، با اشاره به اینکه تورم موجود در کشور یک واقعیت اجتناب ناپذیر است که حوزه سلامت نیز از آن مستثنی نیست، بیان کرد: در قیمت گذاری خدمات تمامی رشته ها، اتحادیه های صنفی پایه اصلی قیمت گذاری خدمات هستند و قیمت تمام شده همچون اجاره بهای محل، خدمات و مسائل حاشیه ای که بر آن حرفه تأثیرگذار است را در قیمت گذاری مد نظر قرار می دهند. وی ادامه داد: متأسفانه این بخش در حوزه سلامت که خدمات آن متأثر از تورم موجود در جامعه است، نادیده گرفته شده و ذی نفعان همچون ماماها، پزشکان عمومی، متخصصان داخلی و متخصصان اطفال را با سایر گروه ها یکسان دیده اند. وی افزود: در تعرفه گذاری خدمات، این گروه ها را برابر کسانی می بینند که پروسیجرهای خاص مانند جراحی انجام می دهند در صورتیکه خدمات گروه های نام برده سرپایی بوده و متأثر از تبعات جانبی تورم موجود در جامعه است. عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی، با اشاره به اینکه گروه های نسخه نویس و نمایش دهنده خدمات سرپایی امورات زندگی خودرا با عنایت به تعداد مریضی که در طول روز به آنها بازگشت می کند، می گذرانند، اشاره کرد: بعنوان مثال اگر یک پزشک عمومی در طول روز ۱۰ مریض ویزیت کند باید با روزی کمتر از ۳۰۰ هزار تومان امورات خودرا اداره کنند و این در شرایطی است که تمام روزهای یک ماه شیفت کاری نداشته و باید اجاره سرسام آور مطب هم پرداخت کنند. خداکرمی اشاره کرد: بنظر می رسد که در حق گروه های نسخه نویس اجحاف شده و این امر موجب ایجاد نارضایتی می شود که تبعاتی مانند کاهش کیفیت خدمات و تعطیلی و بیکاری را به دنبال خواهد داشت. وی اشاره کرد: درباب ماماها نیز وضعیت به همین منوال است و با وجودی که با همین تعرفه های اندک ماماها به نمایش خدمات به مادران و خانواده ها می پردازند اما ادامه این روند تعرفه گذاری، مطب ماماها را نیز به تعطیلی می کشاند که به صلاح سلامت عمومی مادران و خانواده ها نیست. بگفته خداکرمی، دولت و حاکمیت باید اختیار تعرفه گذاری را به سازمان نظام پزشکی که حافظ منافع مردم و نماینده گروه های مختلف پزشکی است، واگذار کند تا این سازمان با محاسبه قیمت واقعی خدمات، تعرفه های گروه های مختلف را تعیین و ابلاغ کند. وی افزود: نباید این تصور وجود داشته باشد که سازمان نظام پزشکی یک نهاد صنفی بوده که صرفاً به دنبال منافع جامعه پزشکی است بلکه این سازمان حافظ سلامت مردم بوده و همواره منافع جامعه را در دستور کار خود قرار داده است. خداکرمی درباب عملکرد ضعیف سازمان های بیمه گر اظهار نمود: در دنیایی که پزشکی یک کسب و کار و حرفه است باید قیمت تمام شده خدمات در تعرفه گذاری ها لحاظ شود تا هم دهنده خدمت راضی باشد و هم گیرنده، خدمات مطلوبی را دریافت کند. بدین سبب اگر دولت و بیمه ها بودجه کافی ندارند می توانند منابع خودرا صرفاً به بخش دولتی اختصاص دهند و بخش خصوصی ارتباط خودرا با بیمه ها قطع کرده و کسانی که تمایل به دریافت خدمات از بخش خصوصی دارند، هزینه های این بخش را بپردازند. رئیس انجمن علمی مامایی ایران، اظهار داشت: با محدودیت های موجود در تعرفه گذاری ها، عملاً مطب ها به سمت ورشکستگی و تعطیلی می روند و با این اوضاع به جمع بیکاران گروه های مختلف پزشکی نیز افزوده می شود. وی ادامه داد: گروه های نسخه نویس با تعرفه های موجود گرفتار لطمه های زیادی می شوند که از آن جمله می توان به زیر خط فقر رفتن آنها اشاره نمود برای اینکه امورات زندگی خودرا با نمایش خدمات سرپایی که به بیماران می دهند، اداره می کنند. وی بیان کرد: باید اختیار تعرفه گذاری به سازمان نظام پزشکی بازگردد تا تعرفه هر رشته و خدمت متناسب با قیمت تمام شده محاسبه شود و دهنده و گیرنده خدمت راضی باشند. همین طور دولت باید به سازمان نظام پزشکی اعتماد کرده و قیمت گذاری خدمات را به آن واگذار کند و تبعات مثبت آنرا مشاهده کند برای اینکه خدمات پزشکی بنزین و نان نیست که قیمت یکسان داشته باشد هرچند که نان هم قیمت های متفاوت دارد.

منبع: