وزیر بهداشت خطاب به نایب رئیس کمیته ملی مدیریت سرطان؛ اجرای برنامه ملی مدیریت سرطان در دستور کار قرار گیرد

طب اصیل: وزیر بهداشت طی حکمی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت را بعنوان نایب رییس کمیته ملی مدیریت سرطان منصوب نمود.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، سعید نمکی، خطاب به رضا ملک زاده، عنوان داشته است: نظر به اهمیت سرطان بعنوان طیفی از بیماری های گسترده، افزایش به روز آن در ضمن سال های آینده و اثرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن و با عنایت به ارتقاء ساختاری اداره سرطان و تشکیل «دبیرخانه ملی مدیریت سرطان»، انتظار می رود به منظور مدیریت هماهنگ و یکپارچه این بیماری در سطح وزارت بهداشت، اقدامات زیر را با هماهنگی معاونت های ذی ربط و در جهت اجرای «برنامه ملی مدیریت سرطان»، در دستور کار قرار دهید. ۱- به منظور تسریع در فرایندهای مدیریتی، افزایش اثربخشی تصمیم ها و هم افزایی اقدامات معاونت های مختلف، «دبیرخانه ملی مدیریت سرطان»، سیاستگذاری، راهبری و اجرای «برنامه ملی مدیریت سرطان» و وظایف و اختیارات معاونت های مختلف را در این زمینه و زیر نظر معاون مربوطه برعهده خواهد داشت. ۲- تامین اعتبار و بودجه مورد نیاز برنامه ها، تامین فضای فیزیکی، تنظیم تشکیلات اداری و تامین نیروی انسانی (با استفاده از پست های اداره سرطان و دیگر پست های سازمانی موجود خصوصاً در معاونت های بهداشت، درمان و تحقیقات و فناوری) بر عهده معاونت توسعه مدیریت و منابع خواهد بود. در همین زمینه لازم است معاونت های بهداشت، درمان و تحقیقات و فناوری، نیروی انسانی موجود را در اختیار دبیرخانه قرار دهند. ۳- به جز فرایندهای مدیریتی و برنامه ریزی معمول که توسط دبیرخانه ملی مدیریت سرطان و با هماهنگی مستقیم با معاونین مربوطه صورت می گیرد، «کمیته راهبری» برنامه ملی مدیریت سرطان با حضور معاونان بهداشت، درمان، توسعه مدیریت و منابع، نایب رییس کمیته ملی و رئیس دبیرخانه (دبیر کمیته ملی مدیریت سرطان) هر یک تا دو ماه تشکیل و گزارش آن به اینجانب اعلام گردد. دعوت سایر معاونان بر طبق نیاز و موضوعات مطروحه در جلسات کمیته راهبری و توسط دبیرخانه صورت گیرد. ۴- به منظور ارائه گزارش پیشرفت و استفاده از نظرات سایر معاونان و اعضای «کمیته ملی مدیریت سرطان» به دعوت نایب رییس کمیته و با حضور اینجانب هر سه تا چهار ماه تشکیل گردد.

منبع: