نان بربری شورترین نان کشور است

به گزارش طب اصیل رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور اظهار داشت: بر مبنای پایش انجام شده در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، میزان نمک در نان بربری بیشتر از سایر نان هاست.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر هدایت حسینی با اشاره به اهمیت مقدار نمک دریافتی در ایجاد بیماری پرفشاری خون اظهار داشت: در جهت برنامه ریزی وزارت بهداشت، انستیتو تغذیه برای سیاست گذاری در جهت کاهش عوامل خطر تغذیه ای، برنامه پایش عوامل خطر تغذیه ای شامل نمک، قندهای ساده، چربی و اسیدهای چرب ترانس و اشباع را در موادغذایی صنعتی و سنتی اجرا می کند.
حسینی با اشاره به برنامه های کنترل و کاهش فشار خون در وزارت بهداشت افزود: بیشترین مقدار نمک دریافتی از راه موادغذایی در کشور، مربوط به نان است و در میان انواع نان ها، نان بربری بیشترین مقدار نمک را داراست.
وی افزود: البته با عنایت به سرانه مصرف بالای نان لواش در کشور و بالا بودن مقدار نمک در تولید این نان بیشترین مقدار نمک را از بین موادغذایی، نان لواش به سبد مصرف غذایی ایرانیان وارد می نماید.
بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، او در آخر خاطرنشان کرد: بر این اساس، کاهش نمک در انوع نان بخصوص لواش و بربری می تواند نقش مهمی در کاهش دریافت نمک روزانه و جلوگیری از پرفشاری خون داشته باشد.