انتقاد اینستاگرامی وزیر بهداشت از برخی رسانه ها

طب اصیل: وزیر بهداشت در ادامه اظهاراتش درباره هزینه های میلیاردی شبکه های رانت و فساد و توییت های ۲۰ میلیونی برای تخریب وزیر و وزارت بهداشت، در مطلبی نوشت: در جهان امروز، صاحبان زر و زور، ˮاسباب رسانهˮ را کارآمدترین سلاح تزویر خود و فریب افکار عمومی می شناسند، آنها کارآمدی ˮاسباب رسانهˮ را می دانند، لیک پاکیزگی و خصلت حق طلبی ˮاصحاب رسانهˮ را نمی شناسند.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر سعید نمکی در مطلبی در اینستاگرام خود آورده است: « در جهان امروز، صاحبان زر و زور، “اسباب رسانه” را کارآمدترین سلاح تزویر خود و فریب افکار عمومی می شناسند، آنها کارآمدی “اسباب رسانه” را می دانند، لیک پاکیزگی و خصلت حق طلبی “اصحاب رسانه” را نمی شناسند. آن گونه زر و زور و تزویر، سرمست شان کرده است که گروه نادری که در درگاهشان، آنچه می خواهند را می نگارند، نماینده اصحاب راستین رسانه و صاحبان ارجمند قلم می انگارند. غافل اند که پیروان صدیق این راه پر ملال و پاسداران این گوهر ناب، برای سیر کردن شکم، “قلم” نمی فروشند که خداوندشان در کتاب آسمانی به “قلم و آنچه می نگارد” سوگند یاد می کند، … برای رضایت زراندوزان و زورمندان، مستمندان و دردمندان را رها نمی کنند، چون نیک می دانند که راز ماندگاری سطور و جاودانگی جراید، همانا برای مردم نگاشت و از زبان مردم، گفتن است و واقف اند که “اصحاب زر و زور و تزویر”، تا بدانجا حمایت شان می کنند که تاییدشان نمایند، چون سوار شدند، بر پیاده، ترحم نمی نمایند و آن گاه که مورد نقد مشفقانه قرار گیرند، “خودی نویس ها” را در دست نگاه می دارند و “حق نویسان” را زیر پای، له می کنند، … از آنجائیکه به لطف حق، سال هاست قلم می زنم، منزلت این نازنینان گرانمایه را می شناسم، سال ها پیش در اوج غربت و دلتنگی اش، برای یکی از ناب ترین هایشان سرودم
مترس از شب تاریک این کویر غریب / مرنج از غم ایام این زمانه پست
کسی که آتش کین می زند به خرمن مهر / ز شر دوزخ سوزنده اش نخواهد رست
هزار پنجره باز است رو به دشت امید / باآنکه دست پلیدی دریچه ای را بست…»