دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت؛ کتاب تعرفه ها در شورایعالی بیمه سلامت بازبینی می شود

به گزارش طب اصیل دبیر و رئیس دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت، اظهار داشت: بحث بازبینی کتاب تعرفه ها در دستور کار این شورا قرار گرفته است.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، سید سجاد رضوی، اضافه کرد: در شرایط مشکلات اقتصادی کشور، نمی توان با همان روش قبلی اقدامات را انجام داد به خصوص در حوزه سلامت که با اقتصاد ارتباط مستقیمی دارد. وی افزود: باید توجه داشت که منابع محدود است و امکان اینکه دولت منابع یک بخش را به بخش های دیگر منتقل کند، بعید به نظر می آید ازاین رو ما باید فعالیت ها و کارایی را افزایش و هزینه ها را کاهش دهیم و از همه مهمتر مراقب قشر ضعیف جامعه باشیم تا در بهداشت و رفتن به مراکز درمانی گرفتار مشکل نشوند. رضوی، بر اهمیت اجرای خرید راهبردی به منظور مدیریت هزینه های نظام سلامت تصریح کرد و اظهار داشت: خرید راهبردی در بعضی مراکز با همکاری وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر انجام می شود. در شرایط موجود لزوم خرید راهبردی را بیشتر از پیش احساس می نماییم و سازمان های بیمه گر در این زمینه به صورت جد فعالیت می نمایند. وی بر همکاری دبیرخانه شورایعالی بیمه به منظور اجرای خرید راهبردی در کشور تصریح کرد و اضافه کرد: شورایعالی بیمه در این زمینه با سازمان های بیمه گر همکاری دارد که تا رسیدن به اهداف تداوم خواهد داشت. دبیر و رئیس دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت، اظهار داشت: بحث بازبینی کتاب تعرفه در دستور کار این شورا قرار گرفته است.