توسط محققان دانشگاهی توصیه شد نرم افزاری برای حل مشکل حافظه در بیماران ام اس

به گزارش طب اصیل ام اس، یکی از بیماری های ناتوان کننده است که بر اثر ایجاد مشکل در سیستم عصبی رخ می دهد. یکی از مسائلی که افراد مبتلا به این بیماری پیدا می کنند، ضعف حافظه در آنان است. محققان کشور برای رفع این معضل، سفارش به استفاده از یک نرم افزار توان بخشی شناختی کرده اند.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، اســکلروزیس چندگانــه یا MS، یک بیمــاری التهابی مزمن مخرب میلین در سیستم عصبی مرکزی است. به علت ماهیت گســترده ضایعات در سیستم عصبی مرکزی، ایــن بیمــاری با طیف گسترده ای از علائــم بصــری، بویایی، حســی، حرکتی، شــناختی، عاطفی و عصب روان پزشکی، جلوه هــای متغیر بالینی و دوره هــای بیماری متفاوت ظاهر می شــود. اختلالات شــناختی بخصوص اختلالات حافظــه، اصلی ترین عوامل محدودکننده برای بیمار و خانــواده وی اســت.
تابحال روش هــای درمانی گوناگــونی ازجمله درمان هــای دارویــی، مداخــلات جبرانــی و آمــوزش با رایانــه بعنوان درمان هــای ترمیمی بــرای اختلالات شــناختی در افراد مبتلابه اســکلروزیس چندگانه پیشــنهاد شده است. به طورکلی توان بخشی شناختی به دو صورت ســنتی و کامپیوتری انجام می شــود. برنامه های توان بخشی شــناختی کامپیوتری اجازه تکــرار نامحدود یک تکلیــف معین و تغییــرات نظام دار در سطوح دشــواری را می دهد، می تواند خود اجرا باشد، پیشــینه قابل اطمینانی از عملکرد بیمــار را ثبت کند و در درمان های دیگر تداخل نکند.
محققانی از دانشگاه پیام نور تهران، دراین باره تحقیقی را انجام داده اند که در آن اثر روش توان بخشی شناختی کامپیوتری بر بهبود عملکرد حافظه روزمره بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه مورد مطالعه واقع شده است. به خاطر آوردن زمان مصرف دارو، دستور پخت غذا و یافتن وســایل شــخصی، نمونه هــای حافظه روزمره هســتند که در این تحقیق بر آنها یا موارد مشابهشان تمرکز شده است.
در این پژوهش، بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه عضو انجمن ام اس شهرکرد در محدوده سنی ۲۰ تا ۴۰ سال حضور داشتند. افراد فوق به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند و برای گروه آزمایش، ۱۲ جلسـه آموزش با اسـتفاده از نرم افزار توان بخشی شناختی انجام شد.
نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که استفاده از آموزش از راه نرم افزار فوق الذکر می تواند سبب بهبود حافظه روزمره افراد مبتلا به ام اس شود.
در این رابطه، حسین زارع، محقق گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران و دیگر همکارش در این پژوهش، می گویند: «بررسی ها نشان داد که اثـرات آموزش با نرم افزار توان بخشی شناختی در مرحلــه پیگیری هم که یک ماه بعد از آمـوزش انجام شد، ماندگار بود. این موضوع، یعنی ماندگاری اثر آموزش تا زمان پیگیری نشان داد تعمیم یادگیری به خوبی صورت گرفته اســت و حافظه بیمار در زندگی روزمره بهبود یافته است».
محققان فوق با عنایت به نتایج حاصله اعتقاد دارند: «بر اساس این یافته ها، پیشنهاد می شود از نرم افزار یاد شده برای توان بخشی حافظه بیماران ام اس استفاده گردد. هم چنین می توان این نرم افزار را برای توان بخشی حافظه سایر بیماران گرفتار اختلالات حافظه نظیر بیماران آنسفالیت، سکته مغزی، دمانس و موارد دیگر بررسی کرد».
گفتنی است یافته های فوق در چارچوب یک مقاله علمی پژوهشی در فصل نامه ای تحت عنوان «تازه های علوم شناختی» به چاپ رسیده اند. این فصل نامه توسط مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی منتشر می شود.