در قالب یک پژوهش مطرح شد راهکاری برای بهبود تراکم استخوانی زنان یائسه

به گزارش طب اصیل نتایج یک پژوهش نشان داده است نوعی خاص از تمرینات مقاومتی به نام بادی پمپ می تواند بر حفظ و بهبود تراکم استخوانی و تعادل زنان یائسه موثر باشد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، “استئوپروز” یکی از رایج ترین بیماری های متابولیک استخوانی است که با کاهش توده استخوان و زوال میکروساختاری بافت استخوانی همراه می باشد و منجر به شکنندگی استخوان و بالا رفتن خطر شکستگی در استخوان ها می شود. کاهش تراکم استخوان در دهه های سوم و چهارم زندگی در مردان و زنان آغاز می شود و به صورت خاص در زنان یائسه افزایش می یابد.
محققان در مطالعه زیر تلاش کردند به این پرسش پاسخ دهند که آیا شش ماه تمرینات بادی پمپ بر حفظ و بهبود تراکم استخوانی و تعادل زنان یائسه اثرگذار خواهد بود یا خیر؟
در این پژوهش که توسط مینا احمدی کاکاوندی، کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه کردستان، شهلا علیخانی، دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی سننندج و کمال عزیز بیگی، دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج انجام شده، آمده است: « تمرینات بادی پمپ شاخه ای از تمرینات مقاومتی است که به صورت دسته جمعی اجرا می شود و در آن از وزنه های آزاد با شدت کم و حجم زیاد استفاده می شود.»
مطالعه حاضر، یک طرح نیمه تجربی به صورت پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. نمونه آماری تحقیق شامل ۲۲ زن یائسه در رده سنی ۵۳ تا ۵۸ سال در شهرستان سنندج بودند که به صورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت کردند و به صورت تصادفی در دو گروه تمرینات مقاومتی بادی پمپ( ۱۲ نفر) و کنترل ( ۱۰ نفر) قرار داده شدند.
محققان در این مقاله می گویند: « برنامه بادی پمپ سری ۸۳( فول بادی) به مدت شش ماه، سه جلسه در هفته به صورت یک روز در بین، در ساعت ۹ تا ۱۰ بامداد به صورت گروهی و با هدایت و نظارت دو مربی مجرب انجام شد. همه حرکات به وسیله هالتر و دمبل انجام می شد و انتخاب وزنه بر مبنای انتخاب آزمودنی ها بود. اگر آزمودنی قادر به انجام حرکتی با وزنه نبود، با استفاده از چوب های سبک تر حرکت را شبیه سازی و فقط از وزن بدن خود استفاده می کرد.»
در این مقاله آمده است: « سنجش تراکم استخوان و آزمون تعادل در دو مرحله پیش آزمون و بلافاصله بعد از دوره شش ماهه تمرین با فاصله ۲۴ ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینات انجام شد. همینطور رژیم غذایی دریافتی به مدت سه روز پیش از شروع مطالعه و در انتهای دوره شش ماهه توسط آزمودنی ها به ثبت رسید. آزمودنی ها تمام مواد غذایی، نوشیدنی ها و مکمل های خوراکی مصرفی در سه روز متوالی را ثبت کردند و با استفاده از اطلاعات حاصل از آن، میزان کلسیم دریافتی آزمودنی ها محاسبه شد.»
عزیزبیگی و همکارانش در این پژوهش می گویند: « با عنایت به نتایج تحقیق حاضر، بعد از شش ماه تمرینات مقاومتی با بار سبک و تکرار زیاد، در میزان تراکم استخوان مهره های کمری در زنان یائسه افزایش معناداری مشاهده شد. همینطور بعد از اجرای این تمرینات، میزان تراکم استخوان در ناحیه گردن استخوان فمور و دیستال استخوان ساعد به صورت نسبی حفظ شد و نسبت به گروه کنترل روند کاهشی کمتری داشت.»
پژوهشگران معتقدند: « با عنایت به این که این تمرینات، سبب افزایش قابل توجه تعادل در آزمودنی ها شده است، می توان از این تمرینات به منظور بهبود، حفظ و تثبیت تراکم استخوانی افزایش تعادل و کاهش خطر افتادن و شکستگی های ناشی از آن در افراد مسن، به خصوص در زنان بهره برد و بعنوان روشی پیشگیرانه در زمینه جلوگیری از صدمه های جدی ناشی از استئوپروز از قبیل شکستگی های استخوانی مورد توجه قرار گیرد.»
این پژوهش در سومین شماره هفتمین جلد فصلنامه “آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران” انتشار یافته است.