دبیر شورای عالی نظام پزشکی مطرح کرد؛ احتمال دریافت زیرمیزی در صورت عدم جبران تعرفه ها

به گزارش طب اصیل دبیر شورایعالی نظام پزشکی، اظهار داشت: چنانچه فاصله تعرفه های پزشکی با قیمت تمام شده جبران نشود، احیانا شاهد دریافت های نامتعارف خواهیم بود.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، محسن مصلحی، با اشاره به سلب اختیار تعرفه گذاری از نظام پزشکی طی سال های اخیر، اضافه کرد: در مورد تعرفه های دولتی و غیردولتی سازمان نظام پزشکی می تواند نظرکارشناسی خویش را اعلام نماید که بر این اساس شورایعالی نظام پزشکی علاوه بر اظهار نظر کارشناسی در مورد تعرفه ها، بررسی و کارشناسی های لازم را در زمینه قیمت تمام شده خدمات انجام و نتایج را به مراجع قانونگذار همچون شورایعالی بیمه اعلام نموده است. وی افزود: در دو جلسه اخیر شورایعالی نظام پزشکی ضمن بحث و تبادل نظر در مورد گزارش کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه و بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی در جامعه، پیشنهادی که برای تعرفه های پزشکی سال ۹۹ عرضه شد در خصوص این بود که جز فنی تعرفه ها حداقل مطابق با تورم سالیانه و جز حرفه ای آن مطابق با حقوق و دستمزد کارکنان افزایش داشته باشد. مصلحی اظهار داشت: در مورد قیمت تمام شده خدمات هم طبق مصوبه شورایعالی نظام پزشکی، بعد از کارشناسی های لازم قیمت تمام شده خدمات به مراجع ذی ربط اعلام گردید و تابحال شورایعالی نظام پزشکی صرفاً بر مبنای مباحث کارشناسی به وظایف قانونی خود عمل نموده است. دبیر شورایعالی نظام پزشکی تصریح کرد: این شورا بر واقعی شدن تعرفه های پزشکی متناسب با قیمت تمام شده خدمات تاکید فراوان دارد چونکه ادامه کار با این وضع میسر نیست و اگر به سمت واقعی شدن تعرفه ها حرکت نکنیم، به اجبار شاهد کاهش کیفیت خدمات و همینطور دریافت های نامتعارف و حتی تعطیلی بعضی از مراکز خواهیم بود. مصلحی با اشاره به اینکه شورایعالی نظام پزشکی از نقطه نظرات کمیسیون های تخصصی مشورتی خود بهره برده و در صورت تصویب شورا از آنها استفاده می نماید، اظهار نمود: تابحال از نقطه نظرات کارشناسی کمیسیون های تخصصی مشورتی در مورد مسائل مبتلا به جامعه پزشکی همچون مالیات، قیمت تمام شده خدمات، مسائل انتظامی، تبلیغات، آیین نامه های مربوط به حوزه پزشکی استفاده زیادی نموده ایم. بنابراین جایگاه ارکان مختلف سازمان نظام پزشکی کاملاً مشخص بوده و طبق قوانین و مقررات مربوطه؛ به وظایف خود در جهت تسهیل امور جامعه پزشکی عمل می کنند.