سوال ایسپا از مردم تهران: کرونا یک خطر واقعی یا بزرگنمایی بیش از اندازه؟

طب اصیل: نتایج یکی از نظرسنجی های جدید ایسپا نشان میدهد ۲۰ درصد مردم تهران معتقدند کرونا بیش از حد بزرگ شده است. در مقابل، ۷۶ درصد پاسخگویان می گویند کرونا یک خطر واقعی است.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا)، ۷۶ درصد از شهروندان بیان کرده اند باتوجه به آنچه در این دو ماه گذشته دیده و شنیده اند، کرونا یک خطر واقعی است. در مقابل ۲۰ درصد گفته اند کرونا بیش از حد بزرگ شده است. همین طور ۴ درصد از پاسخگویان به این پرسش پاسخ نداده اند.
افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بیشتر از افراد غیر دانشگاهی بیان کرده اند باتوجه به آنچه در این دو ماه گذشته دیده اند و شنیده اند کرونا یک خطر واقعی است. همین طور طبق نتایج به دست آمده، ارزیابی شهروندان درباب خطر بیماری کرونا در میان زنان و مردان و گروه های مختلف سنی و نیز پهنه های توسعه ای شهر تهران تفاوت معناداری ندارد.

بنا بر اعلام ایسپا، نظرسنجی حاضر (موج چهارم ابعاد شیوع ویروس کرونا در تهران) به سفارش دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران توسط ایسپا به صورت تلفنی، با جامعه آماری شهروندان بالای ۱۸ سال ساکن شهر تهران و با حجم نمونه ۱۰۴۲ در تاریخ ۲ تا ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ اجرا شده است.

منبع: