دومین محموله کمک های پزشکی ایرانی ها مقیم و موسسات ژاپنی به ایران

به گزارش طب اصیل دومین محموله کمک های مردمی اهدایی توسط تعدادی از ایرانی ها مقیم ژاپن، وارد ایران شد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دومین محموله کمک های مردمی اهدایی توسط تعدادی از ایرانی ها مقیم و موسسات ژاپنی به تعداد ۲۷ کارتن تجهیزات پزشکی، به ایران ارسال شد.