در نمایشگاه دارو بررسی می شود؛ روش های قیمت گذاری داروهای خاص و اورفان

به گزارش طب اصیل، الگوی قیمت گذاری داروهای خاص در دنیا، مبحث یکی از پنل های نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته است.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، در پنل بررسی مبانی اقتصاد و سیاست گذاری، الگوهای قیمت گذاری و چالش های دسترسی به بازار داروهای خاص و اورفان؛ مبحث الگوی قیمت گذاری داروهای خاص در دنیا و افزایش دسترسی بیماران به داروهای خاص و اورفان، مورد بررسی کارشناسان قرار می گیرد. دبیر این پنل، اکبر عبدالهی اصل متخصص اقتصاد و مدیریت دارو و عضو هیأت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. فرزاد پیرویان عضو هیأت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی، مهدی نوروزی معاون علمی، آموزشی و پژوهشی بنیاد بیماری های نادر، شهرام غفاری مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی، مجید داوری عضو هیأت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نازیلا یوسفی متخصص اقتصاد و مدیریت دارو و دبیر کارگروه بررسی و تدوین لیست دارویی کشور و علیرضا اسماعیلی دستیار تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدعوین این پنل هستند. پنل الگوهای قیمت گذاری و چالش های دسترسی به بازار داروهای خاص و اورفان، روز چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۳ الی ۱۵ برگزار می گردد.