پاسخ به پرسشی عجیب

به گزارش طب اصیل، دانشمندان تمام سلول های ایمنی بدن انسان را نقشه برداری کردند تا تصویر کاملی از سیستم ایمنی بدن به ما عرضه کنند. آنها طی این تحقیقات توانستند توده سلولی را برای تعیین وزن سیستم ایمنی تخمین بزنند. نتایج بدست آمده از این مطالعه تعجب آور است.
مهسا منصوری: گروهی از دانشمندان از این حقیقت که ما سرشماری جامعی از سلول های تشکیل دهنده سیستم ایمنی نداشتیم، تعجب کرده بودند. بنابراین، یک تیم این مشکل را با نقشه برداری از سلول های سیستم ایمنی بدن انسان برطرف کرد و سپس برای همه آن وزن مشخصی عرضه داد.
این تیم در مطالعه خود که، نشان داد که سیستم ایمنی انسان حدود ۱.۸ تریلیون سلول دارد. در یک مرد بالغ با وزن ۷۳ کیلوگرم، وزن سیستم ایمنی بدن حدود ۱.۱ کیلوگرم است. برای یک زن بالغ ۶۰ کیلوگرمی، سیستم ایمنی با وزن حدود ۱ کیلوگرمی کافی است و برای هر کسی که دقیقا با این مشخصات مطابقت ندارد، سیستم ایمنی بدن تقریبا ۱.۶ درصد وزن کلی بدن را دارد.

نویسندگان در این مطالعه نوشتند که این دانش یک دیدگاه کمی یکپارچه از سیستم ایمنی عرضه می دهد و توسعه مدلها را راحتتر می کند. با عنایت به این که سیستم ایمنی «شبکه پیچیده ای از سلول ها با عملکردهای حیاتی در سلامت و بیماری» است، این دستاورد چیز خوبی است.
محققان موسسه علوم ویزمن سرشماری خویش را با استفاده از داده های تصویربرداری و الگوریتم ها تکمیل کردند. ابتدا، تیم توزیع سلولی را محاسبه کرد و دریافت که از ۱.۸ تریلیون سلول، لنفوسیت ها که به طور عمده در غدد لنفاوی و طحال قرار دارند، ۴۰ درصد از تعداد کل سلول های ایمنی و ۱۵ درصد از توده سلول های ایمنی را می سازند. نوتروفیل ها که عموماً در مغز استخوان یافت می شوند نیز، تجزیه آماری مشابهی دارند. از طرفی، ماکروفاژها در بیشتر بافت ها وجود دارند و فقط ۱۰ درصد از سلول های ایمنی را تشکیل می دهند؛ با این تفاسیر تصور می شود که به علت اندازه بزرگشان، تقریبا ۵۰ درصد از کل توده سلولی را می سازند.

به قول محققان، تعیین کمی سلول های ایمنی در بدن انسان، می تواند به درک بهتر عملکرد ایمنی و راحتتر شدن مدل سازی کمی این سیستم حیاتی کمک نماید. هنگامی که به عملکرد تجزیه می شوند، لنفوسیت ها بر تولید آنتی بادی هایی برای دفع ویروس ها و پاتوژن ها تمرکز می کنند، نوتروفیل ها میکروارگانیسم های مهاجم را جذب و از بین می برند و واسطه التهاب می شوند و در نهایت ماکروفاژها بعنوان مدافع عمل می کنند و به کشتن اجسام خارجی معروف هستند.
بیشتر بخوانید: زنی که گوشش را در ساعدش رشد می داد!/ فیلم ترکیب تخیلی انسان و ماشین در دنیای واقعی / عکس محققان می گویند که هدفشان از این تحقیقات عرضه بینشی در مورد سازمان پیچیده و پویا سیستم ایمنی است و تا در نهایت عواملی را که توزیع سلول های ایمنی در سلامت و بیماری تنظیم می کنند، مشخص کنند. به نظر می آید آنها شروع بسیار خوبی برای این هدف خود داشته اند.
منبع: popularmechanics
۵۸۳۲۳

منبع: