فرهنگستان علوم پزشکی ایران اعلام کرد؛ ۶ راهبرد حوزه سلامت برای ۶ نامزد ریاست جمهوری

به گزارش طب اصیل، فرهنگستان علوم پزشکی ایران، ۶ راهبرد پیشنهادی برای ۶ نامزد ریاست جمهوری تعریف کرد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، با آغاز رقابت های نامزدهای ریاست جمهوری دولت چهاردهم، فرهنگستان علوم پزشکی در مکاتبه ای با نامزدهای ریاست جمهوری، راهبردهای پیشنهادی خویش را در حوزه سلامت تقدیم آنان کرد. ۶ راهبرد پیشنهادی فرهنگستان علوم پزشکی ایران راهبرد اول: برای داشتن جامعه ای سالم رئیس جمهور آینده ضروری است سلامت را یکی از دو اولویت اصلی خود بداند. راهبرد دوم: لزوم توجه کامل به اجرای سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری که در ۱۰ سال قبل از آن غفلت شده است. راهبرد سوم: اولویت دادن به برنامه های ارتقا سلامت و پیشگیری و تکمیل شبکه های بهداشتی درمانی در سرتاسر کشور که برای تحقق عدالت در نظام سلامت ضرورتی بی بدیل است. در این راهبرد بر داشتن پیوست سلامت در همه سیاست ها تاکید گردیده است. راهبرد چهارم: تعمیق و تکمیل ادغام آموزش و پژوهش در شبکه بهداشتی درمانی کشور. راهبرد پنجم: احیای کامل طرح داروهای ژنریک و نظام دارویی کشور راهبرد ششم: بازبینی در نحوه گزینش و تربیت دانشجویان و ارزیابی مستمر آنان با تکیه بر آموزش ارزش های انسانی اسلامی