میکروپلاستیک ها حتی در بیضه انسان نیز یافت شده اند

طب اصیل: پژوهشگران میکروپلاستیک ها را در بافت بیضه انسان پیدا کرده اند و می گویند ممکنست حتی در کاهش کیفیت اسپرم نقش داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری طب اصیل، بر طبق گزارش زومیت، دانشمندان غلظت قابل توجهی از میکروپلاستیک ها را در بیضه انسان پیدا کرده اند. آنها همین طور شواهدی پیدا کردند که نشان میدهد تعدادی از انواع میکروپلاستیک ها ممکنست تاثیر مخربی بر تعداد اسپرم داشته باشد.