حقوق تأسیس و اداره گالری ها ـ لیلی گلستان و هادی مظفری فضای هنر در سریال های مهران مدیری حقیقت دارد؟

به گزارش طب اصیل انجمن حقوق شناسی نشستی را با مبحث حقوق تأسیس و اداره گالری ها برگزار کرد که با حضور لیلی گلستان (مدیر گالری گلستان)، هادی مظفری ( … Read More