چگونه در برابر مبتلا شدن به هپاتیت سی ایمن شویم؟

طب اصیل: رییس شبکه هپاتیت کشور، برخی از طریق های پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری هپاتیت سی را شرح داد.
دکتر سیدموید علویان در گفت وگو با ایسنا، درباره نحوه پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری هپاتیت، اظهار داشت: مبتلا شدن به بیماری هپاتیت «سی» عواقب بدی را به دنبال دارد و با عنایت به درمان مشکل و پر هزینه آن، مهم ترین راه مقابله با این بیماری، پیشگیری است. بر این اساس باید مراقبت های الزامی جهت پیشگیری از ابتلای دیگران به این بیماری را انجام داد. باید توجه کرد که همچون مراقبت هایی که افراد برای عدم مبتلا شدن به هپاتیت سی باید انجام دهند، عدم استفاده از وســایل افزاد مبتلا نظیــر ناخــن گیــر، ریــش تــراش و مســواک به طــور مشــترک، ضدعفونی محل های آلوده به خون به صورت کامل، پوشاندن زخـم هـای پوسـتی در افـراد مبتـلا بـا چسـب زخـم و استفاده از وسایل پیشگیری در هنگام تماس جنسی است.
علویان اضافه کرد: همینطور اگــر بــه دندانپزشــک مراجعــه مــی کنیــد، بــه دلیــل تمــاس بــا ترشــحات دهــان و خــون شــما امکان ابتـلای پزشک و دیگــران به این بیماری در صــورت عــدم رعایــت بهداشــت، وجود دارد. ازاین رو افراد مبتلا به هپاتیت بایــد بیماری خویش را به پزشک اطلاع دهند و امیدواریم برخی همـکاران با این بیماران برخـورد بـدی نداشته باشند. زیـرا برخورد بد با آنها راهــی جــز دروغ گفتن بـرای بیمــار بــه جــای نمی گذارد و البته ما چنین چیزی را سفارش نمی نماییم.
وی با اشاره به اینکه مبتلایان بــه هپاتیــت ســی جهــت پیشــگیری از ابتــلا بــه هپاتیــت بـی، بایـد واکسـن ضـد هپاتیـت بـی را دریافـت کنند، اضافه کرد: این واکسن در سـه نوبـت بـه فواصـل یک مـاه و شـش مـاه پس از تلقیـح اولیـن نوبـت واکسـن، انجام می گردد. البته باید توجه کرد که واکسـن هپاتیـت بـی تنهـا افـراد را در برابـر هپاتیـت بـی ایمـن مـی کنـد و در پیشـگیری از سـایر ویـروس هـای هپاتیـت تاثیـری نـدارد.
علویان در ادامه درباره نحوه از بین بردن ویروس از لباس ها یا لوازم آلوده به خون، اظهار داشت: سـاده تریـن روش برای از بین بردن آلودگی از لوازم و لباس های آلوده به خون فرد مبتلا به هپاتیت سی، جوشـاندن لبـاس و لـوازم آلـوده پـس از پـاک کـردن خـون از آنهاسـت. البتـه در صـورتی که امـکان این کار وجود نداشت، می تـوانید از محلـول هـای سـفید کننـده ۰.۵ درصد اسـتفاده کـنید. بر این اساس ابتـدا ایـن وسـائل را بـه مـدت نیـم سـاعت در ایـن محلـول قـرار داده و سـپس بـا آب سـاده و روش معمولی بشویید. همینطور لباس های رنگی را بهتر است در الکل ۷۰ درصد قرار داده و به روش معمولی بشویید. البته این اقدامات تنها در صورت آلوده بودن لباس ها و لوازم به خون باید صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه سفارش می گردد افـراد مبتلا بـه هپاتیـت سـی زمانیکه بـه آرایشـگاه رجوع می کنند، از وسایل شخصی خود استفاده کنند، اظهار داشت: بعنوان مثال تیـغ و دسـتگاه آن را جداگانـه همـراه خـود داشـته باشـند. البته آرایشــگاه ها هم بایــد توجه نمایند که هنــگام ارائــه خدمـات بـه مشـتریان خـود بایـد علاوه بـر رعایـت مـوارد بهداشـتی، تیــغ هــا را تعویــض کنند.