رئیس مرکز آموزش سازمان بیمه سلامت ایران مطرح کرد کاهش تقاضا و هزینه های خدمات درمانی با توسعه برنامه های آموزش سلامت در جامعه

طب اصیل: رئیس مرکز آموزش و توانمندسازی سازمان بیمه سلامت ایران، توسعه برنامه های آموزش سلامت در جامعه و محیط های کاری را در پیشرفت و ارتقای سلامت، کاهش تقاضا و هزینه های خدمات درمانی موثر دانست.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، امید کریمیان اظهار داشت: بهبود کیفیت آموزشی، ارتقای آگاهی، توانمندی های عمومی، افزایش میزان کیفیت عرضه خدمات، خرید راهبردی در گروه های هدف، گسترش فرصت های دایمی و تحکیم ارتباط متقابل میان ذی نفعان سازمان یکی از راهبردهای اصلی سازمان بیمه سلامت ایران بعنوان بزرگ ترین سازمان بیمه گر کشور است.
وی با اشاره به اینکه توسعه برنامه های آموزش سلامت در جامعه و محیط های کاری می تواند در پیشرفت و ارتقای سلامت و کاهش تقاضا و هزینه های خدمات درمانی بسیار مؤثر باشد، اضافه کرد: این مهم ممکن نخواهد بود مگر با همکاری و تعامل بین بخشی میان سازمان های بیمه گر، بیمه شدگان و مؤسسات طرف قرارداد مانند بیمارستان ها، پاراکلینیک ها، داروخانه ها و پزشکان از یک طرف و حمایت های دولت و مجلس در بحث ادامه طرح تحول نظام سلامت از سوی دیگر و به عبارتی نیازمند عزم ملی در بحث سلامت هستیم.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، کریمیان اظهار داشت: مرکز آموزش و توانمندسازی سازمان بیمه سلامت ایران با هدف سیاستگذاری، ترویج، حمایت، استقرار، توسعه، پایش و ارزشیابی چنین برنامه هایی در کشور با ساختار سازمانی جدید و ظرفیت سازمانی مناسب و هم پرسنل توانمند شکل گرفته و وظیفه ذاتی خود می داند که با جدیت در این راستا گام بردارد.