بخشنامه جدید وزارت بهداشت درباره سونوگرافی سینه و ماموگرافی

طب اصیل: بخشنامه منع اجبار انجام ماموگرافی با درخواست سونوگرافی و بدون دستور پزشک معالج به معاونت های درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ابلاغ گردید.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، بنابر اعلام وبدا، دکتر علیرضا عسگری – مدیر کل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، در این بخشنامه با اشاره به استعلام و دریافت گزارش هایی در زمینه عدم پذیرش درخواست سونوگرافی سینه (Breast) بیماران و تقاضای انجام همزمان ماموگرافی و سونوگرافی توسط برخی از موسسات، مراکز و بخش های رادیولوژی و تصویربرداری، خاطرنشان کرد: موسسات و بخش های مذکور باید برپایه درخواست و تجویز پزشک معالج بیمار، نسبت به عرضه خدمات تشخیصی اقدام نموده و هرگونه اجبار و تحمیل دریافت خدمات تشخیصی مازاد بر تجویز پزشک و دریافت تعرفه آن، مجاز نمی باشد.
معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، ضمن ابلاغ مبحث به مسئول فنی تمامی موسسات و مراکز رادیولوژی و تصویربرداری و بخش های متناظر بیمارستانی و درمانگاهی تحت پوشش، بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشند و درمورد تخلفات احتمالی، اعمال قانون می گردد.