عضو کمیسیون بهداشت مجلس؛ گرانی داروهای آزاد با جیب بیماران همخوانی ندارد

طب اصیل: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه گرانی داروهای آزاد با اقتصاد بیماران همخوانی ندارد، اظهار داشت: کسری دارو با تخصیص ارز دولتی معنایی ندارد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، بشیر خالقی، درباره وضعیت کمبود دارو در کشور، اظهار داشت: کسری دارو در کشور با عنایت به اینکه نرخ ارز دولتی برای تامین دارو اختصاص یافته است، منطقی نیست چونکه تمهیداتی از چندماه گذشته در نظر گرفته شده است بدین سبب اگر کسری دارو در بازار وجود دارد باید علت آن واکاوی شود.وی اشاره کرد: تنها درد کسری دارو را بیمار و همراهان آن به نحو مطلوب درک می کنند چونکه کمبود دارو می تواند مشکلات بزرگی در امتداد درمان کامل بیمار احداث کند.خالقی افزود: تامین و تهیه دارو باید در اولویت اساسی دولت یازدهم قرار بگیرد و این در شرایطی است که وزارت بهداشت و درمان قرار می بایست تهمیداتی باز اتخاذ کند، که گرانی داروهای آزاد باز بر دوش بیماران نباشد و به شکلی با تعامل با بیمه این معضلات را برطرف کند.وی اشاره کرد: گرانی داروهای آزاد باید با تمهیدات اقتصادی متوقف شود چونکه این نوع گرانی داروهای آزاد، مسیر سو استفاده را در بازار دارویی کشور را باز می کند.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه گرانی داروهای آزاد با اقتصاد بیماران همخوانی ندارد یادآورشد: کسری دارو با تخصیص ارز دولتی معنایی ندارد بدین سبب بیماران نباید با معضل کسری دارو روبرو باشند.