شکایت از کدام پزشکان بیشتر است و چرا؟

طب اصیل: معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به افزایش ۱۲ درصدی شکایت از پزشکان در سال ۱۳۹۶، اظهار داشت: این این میزان رشد معقول است؛ چراکه به همین میزان شاهد افزایش خدمات درمانی و افزایش جمعیت بوده ایم و این طور نیست که شکایت از پزشکان به میزان خارج از نُرم افزایش پیدا کرده باشد.

دکتر علی فتاحی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به میزان تخلفات و شکایات پزشکی طی سال های اخیر، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۶۰۰ شاکی از پزشکان داشتیم که این شاکیان به دادسراهای سازمان نظام پزشکی بازگشت کردند. بر این اساس در سال ۱۳۹۶ رشد ۱۲ درصدی شکایات از پزشکان را نسبت به سال ۱۳۹۵ شاهد بودیم.

وی با اشاره به اینکه البته این میزان رشد معقول است، اضافه کرد: چراکه به همین میزان شاهد افزایش خدمات درمانی و افزایش جمعیت بوده ایم و این طور نیست که شکایت از پزشکان به میزان خارج از نُرم افزایش پیدا کرده باشد، بلکه یک نُرم معقول هر ساله را داشته ایم.
کدام پزشکان بیشترین شاکی را داشته اند؟
فتاحی درباره بیشترین رشته های پزشکی مورد شکایت باز اظهار داشت: طبیعتاً بیشترین شکایات از رشته هایی انجام می شود که تعداد جمعیت بیشتری داشته و اقدامات درمانی بیشتری انجام می دهند یا اینکه اقدامات شان عمدتاً در زمینه اقدامات اورژانس است. در مجموع در بخش سرپایی بیشترین شکایت از پزشکان عمومی و دندان پزشکان انجام شده که به لحاظ جمعیت حدود ۶۰ درصد از جامعه پزشکی را می سازند و طبیعی است که شکایت از آنها بیشتر باشد.

وی افزود: در بخش بستری باز بیشترین میزان شکایات از رشته زنان، ارتوپدی و جراحی عمومی بوده است. برای اینکه بیشترین اقدامات جراحی و بستری که انجام می شود، مربوط به این سه گروه بوده و در عین حال این سه گروه بیشترین اعمال اورژانس را هم انجام می دهند و با رشته هایی که در شرایط الکتیو بیمار را جراحی می کنند، کاملاً متفاوت هستند. بدین سبب نباید این طور قضاوت نماییم که از آنجایی که این گروه ها بیشترین میزان شکایت را داشته اند، پس بیشترین میزان تخلف را هم انجام می دهند، بلکه بیشترین شکایات به سبب بالا بودن جمعیت و زیاد بودن اقدامات درمانی و اورژانس شان مربوط به این گروه هاست.
وضعیت تخلفات تعرفه ای پزشکان
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور در ادامه درباره میزان تخلفات و شکایات تعرفه ای باز اظهار نمود: در حوزه تخلفات تعرفه ای رشد زیادی را نسبت به سال قبل نداشته ایم. حتی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش رشد شکایات تعرفه ای را هم خصوصاً در بخش بیمارستانی شاهد بودیم.
انجام سالانه ۱.۵ میلیون بستری در تهران
فتاحی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۶ کل شکایات تعرفه ای ثبت شده در سامانه ۱۹۰ و در حوزه بستری در استان تهران ۲۸۸ شکایت بوده است، اظهار داشت: این در حالیست که در تهران سالانه بیشتر از ۱.۵ میلیون بستری داریم و فقط ۲۸۸ مورد شکایات تعرفه ای در حوزه بستری تهران داشته ایم. البته باید توجه کرد که ۹۵ درصد این شکایات باز به شکایات بیمارستانی بازمی گردد؛ یعنی بیمار از خدمتی که در بیمارستان دریافت کرده و از پولی که بابت آن پرداخته است، شکایت داشته است. همین طور در اغلب موارد و بیشتر از ۹۰ درصد موارد بیمارستان تبرئه شده و در پنج درصد منجر به محکومیت پزشک شده است.

وی با اشاره به اینکه حدود پنج درصد از کل شکایات استان تهران را پارسال بحث دریافت خارج از صورت حساب بیمارستانی به خود مختص کرده است، اظهار داشت: بدین سبب انصافاً شکایت هایمان به ویژه در زمینه دریافت خارج از صورت حساب بیمارستانی بسیار اندک شده است. بطور کلی هم میزان شکایات در زمینه دریافت خارج از صورت حساب بیمارستانی در شهرستان ها بسیار کم بوده و در تهران هم پنج درصد کل شکایات بوده است.