استرس، رشد سلول های سرطانی را در زنان بالا می برد

به گزارش طب اصیل نتایج یک تحقیق نشان می دهد: استرس، به رشد سریع سلول های سرطانی در زنان کمک می نماید.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، در این بررسی جدید آمده است: استرس می تواند به پیشرفت سریع بیماری سرطان بویژه در زنانی که گرفتار اضطراب و افسردگی هستند، منجر شود.
به قول محققان چینی استرس مزمن و افسردگی باعث تولید هورمون موسوم به اپی نفرین شده که واکنش های زیست شیمیایی را به همراه دارد و سبب رشد سریع و گسترش سلول های سرطانی می شود.
در بررسی های پیشین هم ارتباط بین استرس و سرطان مورد مطالعه قرار گرفته است. هرچند، در بیشتر این یافته ها چگونگی تاثیر مستقیم استرس بر بیماری سرطان مشخص نشده است.
در این مطالعه جدید، محققان واکنش های سلول های سرطانی به استرس را از راه انجام آزمایشاتی روی موش ها مشاهده نمودند. این موش ها یک هفته قبل از آنکه گرفتار سلول های سرطانی پستان شوند، تحت استرس مزمن قرار گرفتند.
به گزارش طب اصیل به نقل از مدیکال دیلی، به قول محققان، موش هایی که تحت استرس مزمن بودند تغییرات رفتاری همراه با افسردگی و اضطراب از خود نشان داده و رشد تومورهای سرطانی در آنها سریع تر بوده است. همچنین، در موش هایی که گرفتار استرس هستند و رشد تومورهای سرطانی در آنها سریع تر است، سطح هورمون اپی نفرین بیشتر است.