پوشش بیمه ای پرستاری در منزل در دستور کار شورایعالی بیمه سلامت قرار گرفت

به گزارش طب اصیل مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: نتایج اجرای آزمایشی طرح پرستاری و مراقبت در منزل در چهار استان بررسی شده و با عنایت به هزینه اثربخشی این اقدام، پیشنهاد پوشش بیمه ای طرح با نظر وزیر بهداشت در دستور کار شورایعالی بیمه سلامت قرار می گیرد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، مهندس طاهر موهبتی درباره طرح پرستاری و مراقبت در منزل، اظهار داشت: طرح پرستاری و مراقبت در منزل از سال قبل در دستور کار سازمان بیمه سلامت قرار گرفت و با همکاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت، گام های اساسی در این حوزه برداشته شد.
وی افزود: برای اجرای این طرح، کارگروهی شامل معاونت بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، معاونت پرستاری وزارت بهداشت، دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت، انجمن و اتحادیه مراکز مراقبت در منزل تشکیل شد. همینطور زیرساخت های لازم شامل دستورالعمل های مشترک، فرم های قرارداد با مراکز مراقبت در منزل، برنامه اجرایی، بسته های خدمتی برای پنج بیماری سکته مغزی، سکته قلبی، سرطان ها، بیماران بستری در آی سی یو با شرایط ثابت و زردی نوزادان به همراه محاسبات اقتصادی انجام شد.
موهبتی بیان نمود: همینطور دو بسته خدمتی بیماران بستری در آی سی یو و بیماران دارای نارسایی مزمن قلبی پیشرفته و اجرای طرح آزمایشی پوشش بیمه ای مراقبت در منزل برای این دو بیماری مزمن در استان های کرمان، همدان، اردبیل و یزد انجام شد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت افزود: نتایج اجرای آزمایشی پوشش بیمه ای این طرح نشان داده است که میانگین روزهای بستری این بیماران در بیمارستان ۳۷ روز و در منزل ۱۸ روز بوده و در صورت تعیین و ابلاغ استاندارد و سقف اقامت بیمار در بیمارستان و پوشش بیمه ای این خدمات، مدت بستری بیمار در بیمارستان ها و هزینه ها کاسته می شود.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، وی اظهار نمود: پوشش بیمه ای برای خدمات مراقبت بیماران بستری در آی سی یو حداکثر ۳۰ روز تعیین می شود و بیماران می توانند به مدت ۵ روز در آی سی یو و ۳۰ روز در منزل، خدمات مراقبتی دریافت نمایند. البته در صورت افزایش مدت اقامت در بیمارستان و اگر بیشتر از ۵ روز شود، به صورت متناسب از سقف عرضه خدمات در منزل که ۳۰ روز است، کم می شود.
موهبتی اظهار داشت: پیشنهاد شد کمیته مشترکی شامل معاونت درمان و معاونت پرستاری وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر و با مسئولیت دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت تشکیل شده و استانداردها و تعرفه سایر بسته های خدمتی برای حداقل سه بیماری دیگر تدوین و ابلاغ کند و به شورایعالی بیمه سلامت جهت تصویب عرضه شود.