کرونا چگونه منجر به سکته می شود؟

به گزارش طب اصیل رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به نحوه بیماری زایی کرونا در بدن، اظهار داشت: بعضی از عوارض کرونا شامل عوارض کبدی، کلیوی و در سایر اندام های بدن، می تواند بوسیله ایجاد ترومبوزها یا لخته های خونی کوچکی در مویرگ ها و سرخرگ های بسیار کوچک باشد که منجر به سکته های ریز در آن قسمت ها شود.

دکتر علی اکبر حق دوست در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نحوه فعالیت ویروس کرونا در بدن، اظهار داشت: باید توجه کرد که همچنان ناشناخته های ما درباره کرونا بسیار زیاد است و با گذشت زمان به تدریج می توان در حوزه های مختلف فعالیت آن شامل ایمنی، اپیدمیولوژی، ژنتیک ویروس و سیر بالین آن اطلاعات بیشتری کسب نمود.

وی اضافه کرد: با این وجود برمبنای یافته های جدیدی که این روزها اعلام شده است، این ویروس عوارض گسترده و سیستمیکی دارد که فقط مختص و منحصر به ریه نیست. بر این اساس به نظر می آید، کرونا ویروس جدید می تواند تغییراتی را در سلول های خونی به وجود آورده و منجر به ترومبوز در بعضی از عروق شود.

حق دوست اشاره کرد: البته اینکه فکر نماییم که تنها مکانیزم بیماری زایی کرونا به همین صورت است، درست نیست، بلکه کرونا با مکانیزم های مختلفی موجب بیماری زایی می شود، اما می تواند بعضی از عوارض آن شامل عوارض کبدی، کلیوی و سایر عوارض کرونا در سایر اندام های بدن، بوسیله ایجاد ترومبوزها یا لخته های خونی کوچکی در مویرگ ها و سرخ رگ های بسیار کوچک باشد که منجر به سکته های ریز در آن قسمت ها شود.

منبع: