رییس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد رفع کمبود پزشک در مناطق محروم، نیازمند کار جدی مجلس و دولت

به گزارش طب اصیل رئیس کل سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره به مشکلات پزشکان متخصص طرحی در مناطق دورافتاده و محروم و عدم تأمین منابع مورد ضرورت جهت ماندگاری پزشکان … Read More

تصمیم شورای معین شورایعالی فضای مجازی؛ پیگیری نقض حقوق کاربران در فضای مجازی بوسیله مجامع بین المللی

شورای معین شورای عالی فضای مجازی درباره پیگیری بین المللی نقض حقوق کاربران در فضای مجازی و عملکرد شبکه های اجتماعی خارجی در مقابل ملت ایران، تصمیم گرفت.به گزارش طب … Read More

مقام صلیب سرخ: تنها راه رفع گرسنگی افغان ها، رفع تحریم های بانکی است

به گزارش طب اصیل رئیس عملیاتی صلیب سرخ جهانی اظهار داشت: ˮتحریم های اقتصادی در افغانستان بحران زده، مشکلات را بیشتر کرده و راه پیشگیری از گرسنگی شهروندان آن رفع … Read More